Bases reguladores

Base 1a. Objecte

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) de Reus i la cooperativa de serveis financers Coop57 posen en marxa aquest fons social a fi de donar suport a les iniciatives de les associacions i entitats de Reus que promoguin l’ocupació, fomentin el cooperativisme, l’associacionisme i la solidaritat en general, i fomentin la sostenibilitat sobre la base de principis ètics i solidaris. El fons també té la finalitat més específica d’incentivar el sorgiment de noves cooperatives i altres empreses de l’economia social i solidària a Reus.

Base 2a. Objectius

L’objectiu d’aquest fons és possibilitar el finançament de les iniciatives descrites en la base 1a.

En concret, el fons tindrà les destinacions següents:

• Categoria A: el 75% del fons es destinarà al foment de la creació llocs de treball i de la cooperació entre els ciutadans de Reus, donant suport mitjançant préstecs de posada en marxa, destinats a la creació d’empreses socials i cooperatives nascudes des de la ciutadania.

• Categoria B: el 25% del fons es destinarà a activitats concretes, organitzades per entitats i associacions de la ciutat, que s’adeqüin als criteris establerts a la base 1a.

Base 3a. Fonts d’ingressos del fons

Inicialment, les fonts d’ingressos del fons seran les retribucions per assistències a consells i reunions de les empreses municipals de Reus que reben els representants de la CUP.

Tanmateix, el fons té la pretensió d’esdevenir un fons de la ciutadania compromesa amb l’associacionisme popular i l’economia social i solidària de Reus i, per tant, està obert a les aportacions a fons perdut que hi vulguin fer les persones i entitats que comparteixin aquestes bases.

Aquestes aportacions hauran de formalitzar‐se mitjançant el formulari que s’adjunta (Annex III).

Base 4a. Beneficiaris

Podran participar en aquesta convocatòria qualsevol entitat o empresa social ubicada a Reus (cooperatives, associacions, fundacions, empreses d’inserció, etc.) o qualsevol equip constituït per un mínim de tres persones, les quals, independentment d’on resideixin o tinguin la seu, presentin un projecte empresarial d’economia social i solidària ubicat a Reus.

En la categoria A es podran presentar nous projectes o entitats o empreses socials constituïdes amb una antiguitat màxima de 2 anys.

En la categoria B es podrà presentar qualsevol entitat o empresa social, independentment de la seva antiguitat.

Base 5a. Documentació per presentar

La documentació per presentar es troba disponible a la pàgina web de Coop57 (www.coop57.coop).

En el model d’Annex I aniran incloses les dades personals dels participants; un d’aquests signarà el document com a representant de l’equip o de l’entitat.

Els participants hauran de presentar la documentació següent:

Categoria A

‐ Dades de l’entitat o de les persones que formen l’equip, així com signatura del seu representant i fotocòpia del DNI o passaport d’aquest (Annex I).

‐ Exposició del pla de negoci proposat, la seva viabilitat tècnica i econòmica, així com la seva utilitat social prevista.

‐ Memòria i pressupost de la inversió i detall de les necessitats de finançament.

Quan es tracti d’entitats ja constituïdes i en funcionament, també caldrà adjuntar:

‐ Compte de pèrdues i guanys i balanç de situació dels darrers 2 anys. Estats provisionals de l’exercici.

‐ Certificat d’estar al corrent de pagaments a la Seguretat Social i Hisenda.

‐ Situació d’endeutament i estat actual.

Categoria B

‐ Dades de l’entitat o de les persones que formen l’equip, així com signatura del seu representant i fotocòpia del DNI o passaport d’aquest (Annex I).

‐ Exposició de l’activitat proposada, que n’inclogui la motivació, els objectius i l’impacte social previst.

‐ Memòria i pressupost d’ingressos i de despeses de l’activitat proposada.

Base 6a. Termini

Els projectes es podran presentar entre el 22 de maig i el 31 d’octubre de 2012.

La documentació del projecte es presentarà a les oficines centrals de Coop57 (c/Premià, 13‐15, baixos, 08015 Barcelona).

Base 7a. El jurat

Els projectes seran sotmesos a la consideració d’un jurat, que serà l’òrgan responsable de la selecció dels guardonats. Aquest jurat estarà compost per cinc persones:

• Dues persones de Reus de reconegut prestigi i coneixedores de l’associacionisme popular i l’economia social i solidària (a designar per la CUP i les entitats de Reus sòcies de Coop57).

• Eduard Asensio. Membre del Consell assessor de Coop57, antic membre de la Comissió Social (l’òrgan de Coop57 que avalua les entitats en el vessant ètic i social).

• Pere Massanet. Membre de la Comissió tècnica (l’òrgan de Coop57 que avalua les peticions de préstec des del vessant econòmic i financer).

• Presidència: Jordi Pujol Moix, advocat jubilat, membre del Consell Assessor de Coop57 i antic president de Coop57.

Base 8a. Criteris de valoració

Els projectes seran valorats segons els criteris següents:

Categoria A

‐ Grau de viabilitat del projecte empresarial.

‐Interès per a Reus de l’objecte social de l’activitat econòmica proposada.

‐ Aprofitament dels recursos endògens del territori i sostenibilitat mediambiental.

‐ Volum d’ocupació generat.

‐ Originalitat i caràcter innovador de l’activitat econòmica proposada.

Categoria B

‐Interès social per a Reus de l’activitat proposada.

‐ Aprofitament dels recursos endògens del territori i sostenibilitat mediambiental.

‐ Treball en xarxa amb altres entitats i empreses socials de Reus.

‐ Volum de persones beneficiades per l’activitat proposada.

‐ Originalitat i caràcter innovador de l’activitat proposada.

Base 9a. Procediment

Els projectes presentats seran analitzats i valorats pel jurat, d’acord amb els criteris establerts en el punt anterior d’aquestes bases.

El jurat podrà guardonar un o diversos projectes en funció de quin sigui la seva anàlisi i valoració, depenent de la qualitat dels projectes presentats i en funció de les disponibilitats pressupostàries del fons.

Cada any, en el moment de l’obertura del termini de presentació de projectes, s’indicarà les disponibilitats pressupostàries del fons.

El jurat podrà declarar el fons desert si considera que cap projecte dels presentats no compleix amb la qualitat requerida.

Base 10a. Premis

Categoria A

El guardó per al o els projectes guanyadors en la categoria destinada a la creació d’empreses socials i cooperatives consistirà en la concessió per part de Coop57 d’un préstec per finançar la posada en marxa del projecte:

• El préstec finançarà, com a màxim, entre el 75% i el 80% de la inversió; la resta l’hauran d’assumir les persones o entitats promotores del projecte.

• El fons avalarà el 25% del préstec concedit per Coop57, fins a un màxim de 6.000 € per projecte.

Les condicions del préstec s’especifiquen en l’Annex III.

La concessió del préstec per part de Coop57 comporta que, prèviament, l’entitat n’esdevingui sòcia i desemborsi 901,52 € en concepte d’aportació al capital social i 98,48 € en concepte de despeses d’incorporació. El jurat podrà valorar la possibilitat que el fons financi a fons perdut, totalment o parcial, aquesta quantitat.

A més del préstec, el o els projectes guardonats comptaran amb orientació i suport en el procés de constitució i posada en marxa.

Categoria B

El premi per al o els projectes guanyadors en la categoria destinada a activitats de caire social, serà el finançament a fons perdut, total o parcial, de l’activitat objectiu del projecte presentat.

Base 11a. Condicions particulars

La presentació de projectes al el fons porta implícita l’acceptació de totes i cadascuna d’aquestes bases, així com de qualsevol resolució que s’adopti per incidències no previstes tant per l’organització com pel jurat del fons.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>